Skip to main content

Algemene Voorwaarden One Sense VOF

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: One Sense Coaching & Training, hierna te noemen One Sense, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen en of organisaties die een dienst afnemen van One Sense.
 3. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en One Sense betreffende een overeengekomen dienstverlening als individuele begeleiding, advies, coaching, training, workshop, meditatie, lezing of andere dienst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen One Sense en opdrachtgever waarop One Sense deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met One Sense voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

 1. De door One Sense gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. One Sense behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij One Sense beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde dienst, dan wel nadat een ter akkoord getekende informed consent of offerte door One Sense ontvangen is, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte. 
 2. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt. 
 3. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. 

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. One Sense zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft One Sense het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. One Sense is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat One Sense is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen One Sense en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal One Sense de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomsten van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

 

Artikel 8. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen.
 2. Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat One Sense haar verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 9. Gebreken, klachtentermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan One Sense.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal One Sense de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor One Sense of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal One Sense slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

Artikel 10. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst afhankelijk van de aard van de opdrachtverlening een vast honorarium overeenkomen voor de duur van een project, dan wel een uurtarief hanteren.
 2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 3. Indien One Sense met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is One Sense desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. One Sense mag prijsstijgingen doorberekenen, indien One Sense kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

 

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling vindt slechts plaats na facturering van One Sense aan opdrachtgever. Opdrachtgever betaalt deze kosten binnen 8 dagen na factuurdatum.
 2. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gemaakte afspraken.
 3. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft betaald krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering toegestuurd. Voldoet de opdrachtgever binnen 8 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is One Sense gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor de rekening van de cliënt.
 4. Bij een betalingsachterstand is One Sense gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
   

Artikel 12. Annulering

 1. Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 12 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 12 en 24 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
 2. Bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering tussen 5 en 15 dagen is de opdrachtgever 50 % van de kosten verschuldigd.
 3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Indien One Sense aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van One Sense is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van One Sense.
 3. One Sense is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop One Sense geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor One Sense niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. One Sense heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat One Sense haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van One Sense opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door One Sense niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien One Sense bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c. q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
   

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals readers, presentaties, rapporten, adviezen, modellen en oefenmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting

 1. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.
 2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig lid 1. kan de opdrachtgever een klachtenprocedure starten bij de beroepsvereniging VIV Nederland (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde).

Wie gingen je voor?